Jak działamy?

Kancelaria działa na rynku doradztwa podatkowego od 2005 roku i specjalizuje się w świadczeniu usług doradztwa prawnego w zakresie prawa podatkowego.

page2_img1KLIENCI

Długoletnia współpraca z większością Klientów (na zasadzie jeden klient – jeden rozmówca) pozwala nam na bieżąco identyfikować potrzeby i rozwiązywać problemy.

page2_img1INTERPRETACJE PODATKOWE

Co roku prowadzimy dziesiątki spraw zakończonych wydaniem pozytywnych interpretacji podatkowych.

page2_img2SĄDY

Co roku prowadzimy kilkadziesiąt spraw podatkowych przed sądami administracyjnymi (w latach 2015-2016 – łącznie ponad 150).

posts-8ORGANY PODATKOWE

Na co dzień, prowadzimy kilkadziesiąt spraw podatkowych przed urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi (obecnie izbami administracji skarbowej) i urzędami kontroli skarbowej (obecnie urzędami celnoskarbowymi) z całej Polski.

Klientami Kancelarii są głównie podmioty prowadzące działalność gospodarczą - w tym spółki giełdowe i spółki prywatne. Kancelaria obsługiwała ponad 500 podmiotów w tym zarówno osoby prywatne, małe i średnie przedsiębiorstwa, korporacje, jak i jednostki sektora finansów publicznych. W ramach prac Kancelarii przeprowadzono kilkaset spraw podatkowych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. W toku naszej działalności, sporządziliśmy kilka tysięcy opinii, skarg oraz innych pism procesowych.
Kancelaria świadczy usługi w językach polskim, angielskim i francuskim. W sprawach wykraczających poza zakres prawa podatkowego, Kancelaria współpracuje z wiodącymi kancelariami prawnymi, co pozwala zbudować ad hoc zespoły interdyscyplinarne w zależności od potrzeb klienta.

Praktyka Kancelarii obejmuje zasadniczo trzy obszary doradztwa podatkowego:

1.

POSTĘPOWANIA PODATKOWE

2.

DORADZTWO BIEŻĄCE

3.

PLANOWANIE PODATKOWE I STRATEGIA

USŁUGI:

1.

KONSULTACJE BIEŻĄCE

W ramach świadczonych przez nas usług istnieje również możliwość uzyskania ustnych oraz pisemnych konsultacji we wszelkich sprawach podatkowych.

2.

POSTĘPOWANIA

W trakcie prowadzenia postępowań podatkowych przez organy podatkowe pomagamy Klientom w sprawnym przejściu przez kolejne etapy postępowania w taki sposób, by nie została zakłócona ich bieżąca działalność, a także dbamy o to by nie zostały naruszone ich prawa.
Reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania, sporządzamy wszystkie niezbędne pisma procesowe (zażalenia, skargi, wnioski), a w przypadku wejścia w spór z organem podatkowym przygotowujemy odwołania od decyzji, a także skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

3.

EKSPERTYZY I OPINIE

W przypadku istnienia wątpliwości co do sposobu i zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, sporządzamy ekspertyzy i opinie odnoszące się do konkretnego stanu faktycznego i pozwalające naszym Klientom wybrać optymalne - ze względów podatkowych - rozwiązanie ich problemu.

4.

INNE USŁUGI

Na życzenie Klienta proponujemy profesjonalną pomoc we wszelkich innych zagadnieniach dotyczących prawa podatkowego. W szczególności pomagamy również przy sporządzaniu wniosków o wydanie wiążących organy podatkowe interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W Kancelarii wyodrębniony jest zespół ekspertów dedykowany do projektów związanych z cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwem informacji, jak również przeprowadzania audytów w podmiotach publicznych oraz prywatnych. Osoby wykonujące czynności w ww. obszarach posiadają wieloletnie doświadczenie oraz wymagane uprawnienia. Zakres naszej działalności obejmuje:

Bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo:

1.

Ekspercka ocena przez radców prawnych i audytorów m.in:

 • przestrzegania przepisów prawa w zakresie obowiązków ciążących na administratorze danych osobowych (ADO),
 • prawidłowości obsługi przez osoby/firmy pełniące funkcję inspektora danych osobowych (IOD), w kontekście zabezpieczenia interesów i odpowiedzialności ADO oraz uniknięcia odpowiedzialności finansowej podmiotu (sankcje do 2 mln złotych),
 • spełnienia wymogów określonych w Ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
  prawidłowości realizacji obowiązkowych audytów bezpieczeństwa informacji (KRI) jednostkach administracji publicznej.
2.

Kompleksowe doradztwo oraz obsługa w zakresie wymogów wynikających z konkursu grantowego Cyfrowa Gmina, w tym możliwość wykonania przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia obowiązkowej diagnozy cyberbezpieczeństwa.

3.

Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych (IOD).

4.

Realizacja szkoleń (stacjonarnych i zdalnych).

Usługi audytorskie:

1.

Ekspercka ocena przez radców prawnych i audytorów m.in:Zlecony audyt wewnętrzny dla jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z Ustawą o finansach publicznych prowadzenie takiego audytu jest obowiązkowe w przypadku przekroczenia w uchwale budżetowej (po stronie dochodów i przychodów lub wydatków i rozchodów) kwoty „progowej" 40.000.000 zł.

2.

Audyty bezpieczeństwa informacji w tym, m.in.: obowiązkowe, coroczne audyty w jednostkach administracji publicznej do których prowadzenia obligują przepisy Rozporządzenia KRI.

3.

Audyt obowiązującej w podmiocie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji (SZBI) pod kątem zgodności z przepisami prawa, jak również jej adekwatności (wymogi prawne).

4.

Audyty doradcze dla kadry kierowniczej - weryfikacja procesów w kontekście m.in.: przestrzegania przepisów prawa, procedur wewnętrznych jak również możliwości ich optymalizacji.

5.

Audyty kompleksowe w podmiotach - szeroko pojęta weryfikacja prawidłowości zarządzania.

6.

Audyt aplikacji www (witryn internetowych) pod kątem:

 • ich bezpieczeństwa,
 • spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa w tym min: Rozporządzeniu RODO oraz Ustawach: prawo telekomunikacyjne; świadczeniu usług drogą elektroniczną; o dostępności cyfrowej.

Branże:

1.

USŁUGI FINANSOWE

2.

PRZEMYSŁ PETROCHEMICZNY

3.

PRZEMYSŁ LEKKI

4.

NIERUCHOMOŚCI

5.

SEKTOR USŁUG NIEMATERIALNYCH

6.

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

7.

FMCG

PRZYKŁADOWY ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

 • bieżące doradztwo podatkowe na rzecz podmiotów gospodarczych

- w zakresie wszystkich podatków (w tym CIT, VAT, PCC oraz podatek od nieruchomości)

- na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego

 • bieżące doradztwo podatkowe na rzecz osób fizycznych prowadzących lub nie działalność gospodarczą

- w zakresie wszystkich podatków (w tym PIT, VAT, PCC, podatku od nieruchomości oraz podatku od spadków i darowizn)

 • doradztwo w zakresie wyboru form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej

- w tym przekształceń tych form z uwzględnieniem skutków podatkowych

 • doradztwo w dziedzinie Mergers & Acquisitions

- w tym zbywanie udziałów / akcji oraz przedsiębiorstw / zorganizowanych części przedsiębiorstwa, przekształcenia spółek, połączenia i podziały spółek kapitałowych i restrukturyzacja finansowa spółek

 • postępowania podatkowe, zabezpieczające i egzekucyjne

- przed organami podatkowymi, egzekucyjnymi oraz sądami administracyjnymi

 • postępowania w zakresie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości publicznoprawne
 • postępowania w sprawie odzyskania nadpłaconego podatku
 • ceny transferowe