RODO

"Wolniewicz i Wspólnicy" Spółka komandytowa, dawniej "WOLNIEWICZ I PARTNERZY Radcowie prawni, adwokaci i doradcy podatkowi " Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieszyńska 35, NIP 5213850529, REGON 382074985 (dalej jako „Kancelaria”) pragnie poinformować jak poniżej.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej jako „RODO”), poniżej przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.

1.    Administrator danych

W związku z udostępnieniem przez Panią/Pana (dalej jako „Udostępniający”) danych osobowych Kancelarii, Kancelaria jest administratorem udostępnionych danych.

Dane kontaktowe Kancelarii:

telefon: (22) 824 70 32

adres e-mail: info@wolniewicz.pl

adres korespondencyjny: "Wolniewicz i Wspólnicy" Spółka komandytowa, Ul. Sobieszyńska 35, 00-764 Warszawa

2.   Cele przetwarzania

Dane osobowe udostępnione Kancelarii będą przetwarzane przez Kancelarię - jako administratora tych danych - w celu wykonania przez Kancelarię obowiązków wynikających z umowy współpracy oraz innych obowiązków nałożonych na Kancelarię powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Dane Udostępniającego będą przetwarzane w celu świadczenia na rzecz Udostępniającego pomocy prawnej, w szczególności w związku z reprezentowaniem Udostępniającego przed sądami oraz innymi organami władzy publicznej zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem / upoważnieniem, w tym wysyłanie newsletterów / informacji.

Dane Udostępniającego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania.

3.   Podstawa prawna przetwarzania

W związku z celami przetwarzania wskazanymi pkt 2 powyżej, podstawę prawną przetwarzania stanowią Artykuł 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych.

Kancelaria przetwarza dane osobowe Udostępniającego na następujących podstawach prawnych:

a)  6 ust. 1 pkt b RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest    legalne, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - taką umową jest udzielone nam przez Udostępniającego zlecenie świadczenia pomocy prawnej;

b)  9 ust. 2 pkt f RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy jest ono niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

c)  6 ust. 1 pkt c i art. 9 ust. 2 pkt g RODO, które przewidują, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy na takie przetwarzanie zezwalają szczególne przepisy prawa - takimi przepisami mogą być poszczególne przepisy proceduralne, które wskazują konkretny zakres danych osobowych, jaki powinien zostać udostępniony w związku z konkretnymi czynnościami procesowymi, np. wniesieniem skargi, odpowiedzi na skargę, wniosku itd.;

d)  6 ust. 1 pkt e RODO oraz art. 9 ust. 2 pkt g RODO, zgodnie z którymi dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub też ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, a do takich okoliczności należy niewątpliwie udzielanie pomocy prawnej przez osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, jakim jest zawód adwokata, radcy prawnego czy doradcy podatkowego.

4.    Kategorie odbiorców

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Kancelarii obsługę lub czynności bezpośrednio albo pośrednio umożliwiające Kancelarii prawidłowe wykonanie czynności zmierzających do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 2 powyżej. W szczególności odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Kancelarii, jej zleceniobiorcy, współpracownicy związani z Kancelarią innymi stosunkami prawnymi czy zewnętrzni usługodawcy takich usług jak obsługa prawna, księgowa, finansowa, informatyczna - o ile przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przez wspomniane podmioty będzie zmierzało do osiągnięcia celów wskazanych w pkt 2 powyżej.

Zgodnie z obowiązującym prawem, dane Udostępniającego mogą być przekazywane przez Kancelarię podmiotom przetwarzającym te dane, osobom zatrudnionym Kancelarii, przetwarzającym dane osobowe z upoważnienia Kancelarii (w szczególności asystentom, aplikantom radcowskim, aplikantom adwokackim oraz pracownikom sekretariatu). Zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami etyki, Kancelaria może przekazać dane Udostępniającego możemy przekazać również innym aplikantom radcowskim lub adwokackim, a także innym adwokatom lub radcom prawnym i doradcom podatkowym, jeżeli będą oni z upoważnienia Kancelarii lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa substytucyjnego zastępować Udostępniającego przed sądami lub innymi organami władzy publicznej (w zależności od tego, w jakiej sprawie Kancelaria świadczymy na rzecz Udostępniającego pomoc prawną). Przekazanie danych osobowych Udostępniającego nie będzie prowadziło do naruszenia nałożonego na Kancelarię obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

5.   Czas przetwarzania

Dane osobowe Udostępniającego będą przetwarzane przez czas istnienia między Udostępniającym a Kancelarią stosunku prawnego uzasadniającego przetwarzanie danych osobowych oraz po jego ustaniu jednak nie dłużej niż przez okres:

a)  niezbędny do wykonania przez Kancelarię (administratora danych) obowiązków ciążących na nim z mocy prawa,

b)  niezbędny do wykonania przez Kancelarię (administratora danych) obowiązków wynikających ze wspomnianego stosunku,

c)  niezbędny do zapewnienia możliwości dochodzenia i weryfikacji roszczeń, zależnie od tego, który z ww. okresów upłynie później.

6.    Uprawnienia, które przysługują Udostępniającemu

W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych Udostępniającego, Udostępniający jest uprawniony do:

a)   żądania od Kancelarii dostępu do danych,

b)   żądania sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania danych,

c)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

d)   żądania przeniesienia danych.

Aby skorzystać ze wspomnianych uprawnień należy skontaktować się z Kancelarią (administratorem danych) - dane kontaktowe wskazano w pkt 1 powyżej.

O ile obowiązujące przepisy prawa nie ulegną zmianie, Udostępniający ma prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych.

Posiadanie przez Kancelarię danych osobowych Udostępniającego nie jest wymogiem prawnym (o ile Kancelaria nie reprezentuje Udostępniającego z urzędu), lecz stanowi warunek umożliwiający świadczenie przez Kancelarię pomocy prawnej na rzecz Udostępniającego. Jeżeli Udostępniający wniesie sprzeciw, Kancelaria niezwłocznie usunie dane osobowe Udostępniającego chyba, że obowiązek ich przechowywania będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim wypadku Kancelaria nie będzie jednak mogła dalej świadczyć pomocy prawnej na rzecz Udostępniającego (o ile z obowiązujących regulacji prawnych lub wiążących Kancelarię zasad etyki i wykonywania zawodu nie wynika inaczej), co może prowadzić do konieczności rozwiązania łączącej nas umowy lub wypowiedzenia udzielonych pełnomocnictw, upoważnień lub zleceń.

Kancelaria zapewnia, że wszystkim Udostępniającym, których dane osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO.

W związku z powyższym, przysługują Udostępniającemu następujące prawa:

1.   prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2.   prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3.   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Udostępniający ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez Kancelarię jego danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu. W tym celu należy skontaktować się z Kancelarią pod numerem telefonu +48 22 824 70 32 lub mailem info@wolniewicz.pl, wówczas Kancelaria przestanie przetwarzać dane Udostępniającego w dotychczasowych celach, chyba że Kancelaria wykaże, iż podstawy przetwarzania przez Kancelarię danych Udostępniającego są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Kancelarii;

4.   prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapominanym). Jeżeli zdaniem Udostępniającego Kancelaria nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać dane Udostępniającego, w każdej chwili Udostępniający może zażądać, aby Kancelaria je usunęła;

5.   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W każdej chwili Udostępniający może zażądać, aby Kancelaria ograniczyła przetwarzanie danych osobowych Udostępniającego wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych uzgodnionych działań, jeżeli: (a) zdaniem Udostępniającego Kancelaria przetwarza dane nieprawidłowo lub przetwarza je bezpodstawnie albo (b) Udostępniający nie chce, aby Kancelaria usunęła jego dane, gdyż są Udostępniającemu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Udostępniającego sprzeciwu względem przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Kancelarii są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

6.   prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych Udostępniającego narusza przepisy RODO, Udostępniającemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.    Uprawnienie od wniesienia skargi

Udostępniający jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych Udostępniającego. Organem tym, do dnia pozostawania w mocy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Natomiast z chwilą wejścia w życie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. organem tym staje się Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.   Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych przez Udostępniającego nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, nie jest też warunkiem zawarcia umowy z Kancelarią, Udostępniający nie jest więc zobowiązany do ich podania. Niemniej Kancelaria pragnie wskazać, że nie dysponując danymi Udostępniającego nie będzie miała faktycznej możliwości osiągnięcia celów wskazanych w pkt 2 powyżej i niemożliwym stanie się wykonanie świadczeń na rzecz Udostępniającego.